Heb ik recht op een vergoeding van mijn hulpmiddel of woningaanpassing?

Onderwerp: Vergoedingen
Laatst geupdate: 30 maart 2023
Jan-Peter Boer

U bent op zoek naar mogelijkheden om nog lang, veilig en op een prettige manier in uw huis te blijven wonen. U denkt bijvoorbeeld aan een traplift en daarnaast hulp in de huishouding, maar dat gaat wel wat kosten.

 

Bepaalde zaken worden vanuit de overheid vergoed. Maar heeft u recht op een vergoeding? En hoe gaat dat in zijn werk?

In dit artikel krijgt u meer duidelijkheid over de diverse voorzieningen die er zijn en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

 

Heb ik recht op een vergoeding?

 

Of u een vergoeding krijgt, hangt af van een aantal factoren. Daarbij maken we onderscheid tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

 

Algemene voorzieningen

Dit zijn door iedereen te gebruiken diensten, zoals bijvoorbeeld:

 

Maatwerkvoorzieningen

Dit zijn op uw behoefte afgestemde hulpmiddelen en aanpassingen zoals bijvoorbeeld:

 • een traplift of een rolstoel
 • huishoudelijke hulp
 • vervoersvoorziening en vervoer in de regio

 

Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijk. U kunt dit zelf regelen.

Maatwerkvoorzieningen zijn afgestemd op uw speciale behoefte. Hierbij doet de gemeente eerst onderzoek naar u en uw situatie.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

 

Voorzieningen worden uit verschillende wettelijke regelingen betaald. Dit zijn de volgende zorgwetten:

 

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Voor ondersteuning thuis en om deel te nemen aan de maatschappij. Als aanvulling op wat u zelf kunt regelen en welke mensen in de omgeving u daarbij kunnen helpen. Het gaat om niet-medische hulp.

 

Wlz: Wet langdurige zorg

Voor mensen met langdurige zorg zoals kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of mensen met psychische aandoeningen.

 

Zvw: Zorgverzekeringswet

Voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging). Deze wet regelt de zorgverzekering.

 

Wanneer u wilt weten of een vergoeding van toepassing is, kunt u hieronder zien via welke wet u een mogelijke vergoeding kunt krijgen.

 • Voor hulpmiddelen: Wmo/Zvw/Wlz
 • Voor woningaanpassingen: WMo/Wlz
 • Voor vervoer: Wmo/Zvw of Valys (zie voor meer informatie over Valys ons artikel hierover)

Het is veel informatie en we begrijpen en merken dat dit nog wel eens de nodige verwarring kan opleveren. Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden de verschillen tussen de diverse wetten duidelijk uitgelegd.

 

Tip: bij de aanschaf van kleine alledaagse hulpmiddelen kunt u het beste terecht bij een huishoudwinkel, een thuiszorgorganisatie, een hulpmiddelenwinkel of u koopt het tweedehands op bijvoorbeeld marktplaats.

Verschil tussen een subsidie en een vergoeding

 

Een vergoeding is een financiële compensatie voor gemaakte kosten, zoals zorgkosten. Daarentegen is een subsidie  een financiële bijdrage van de overheid of andere instanties om specifieke doelen te bereiken, zoals het langer thuis wonen. Subsidies hebben vaak specifieke voorwaarden en aanvraagprocedures, terwijl vergoedingen meestal worden uitgekeerd door de zorgverzekeraar of gemeente.

 

Het is belangrijk om te weten welke financiële ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor het langer thuis wonen en welke het beste bij de situatie passen. Lees dit artikel verder als u alles wilt weten over vergoedingen en of u daar voor in aanmerking komt.

 

Als u meer wilt weten over het aanvragen van een subsidie voor langer thuis wonen, dan verwijzen wij u naar dit artikel.

Hoeveel vergoeding kan ik krijgen via de Wmo?

 

Helaas is er geen concreet antwoord te geven op de vraag of u in aanmerking komt voor een vergoeding van hulpmiddelen. Veel hangt af van de gemeente waar u woont. Iedere gemeente hanteert andere voorwaarden. Sommige gemeenten kennen een minimabeleid. Dit houdt in dat mensen met een lager inkomen ook een lage of geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

 

Vragen over een maatwerkvoorziening

U kunt terecht bij de Wmo van uw gemeente als u wilt weten welke voorzieningen er nodig zijn om langer in uw eigen huis te blijven wonen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u in ons Wmo artikel lezen:

 

Als blijkt dat u recht heeft op een of meerdere voorzieningen kunt u kiezen tussen ‘zorg in natura’ en een ‘persoonsgebonden budget (pgb)’. Bij ‘zorg in natura’ laat u de keuze van het hulpmiddel of de aanpassing aan de gemeente over, inclusief het regelwerk. Bij een ‘pgb’ ontvangt u een bedrag waarmee u zelf kiest en regelt. Voorwaarde is wel dat u zelf in staat bent om het pgb te regelen en te beheren. U mag ook iemand in uw omgeving aanwijzen die het pgb kan regelen en beheren. In dit artikel leest u meer over thuiszorg en vergoedingen.

 

U heeft een Wlz-indicatie of wilt een Wlz-indicatie aanvragen 

Met een Wlz-indicatie kunt u kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve en/of langdurige zorg. U gaat met het zorgkantoor in gesprek om te kijken hoe u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Als u nog geen Wlz-indicatie heeft kunt u hulp vragen van een cliëntondersteuner om de aanvraag bij het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) te doen.

 

Heeft u recht op vergoeding via uw zorgverzekering?

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Iedereen in Nederland is verplicht tot het afsluiten van een zorgverzekering. De basisverzekering vergoedt geneeskundige zorg zoals:

 • de huisarts
 • wijkverpleegkundige hulp
 • eerstelijns verblijf zoals opname in het ziekenhuis

 

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Op de website van Zorginstituut Nederland vindt het overzicht van alle informatie over het basispakket van de zorgverzekeringswet. De hulpmiddelen die vergoed worden vindt u in het Reglement Hulpmiddelen op de website van uw zorgverzekeraar. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een hoortoestel. In het Reglement Hulpmiddelen staan de voorwaarden, zoals de hoogte van de vergoeding, de eigen bijdrage, de gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen.

 

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

De basisverzekering vergoed niet alle hulpmiddelen volledig. Dat geldt ook voor loophulpmiddelen zoals een rollator of een looprek. U kunt bij uw verzekeringsmaatschappij navragen of vergoeding uit de aanvullende verzekering mogelijk is.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Zorgkosten die u maakt, betaalt u dus zelf tot de maximale hoogte van het eigen risico.

Neem voor informatie over uw persoonlijke situatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Welke hulpmiddelen en/of diensten worden vergoed?

Om u te helpen hebben wij alvast een aantal hulpmiddelen en/of diensten op een rij gezet met de vergoedingsmogelijkheid.

 

Voor hulpmiddelen die u kortere of langere tijd nodig heeft, bij bijvoorbeeld een blessure, na een operatie of bij het herstel van ziekte, kunt u terecht bij medipoint.nl of www.vegro.nl. De hulpmiddelen kunt u zowel huren als kopen.

 

Personenalarmering

Of u een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt af van uw situatie. Met een personenalarm voor thuis kunt u in noodgeval verbinding maken met directe hulp of een meldkamer.

 

Vergoeding personenalarmering bij medische redenen

Zijn er medische redenen voor personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. U heeft dan in sommige gevallen een verwijzing van uw (huis)arts of verpleegkundige nodig. Alleen de apparatuur wordt vergoed. De abonnementskosten voor de meldkamer moet u zelf betalen. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 

Vergoeding personenalarmering bij sociale redenen

Soms kunt u via de gemeente een aansluiting krijgen op de personenalarmering. Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. U voelt zich bijvoorbeeld thuis niet veilig thuis of u heeft geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.

 

Geen vergoeding voor personenalarm

Als de zorgverzekeraar of de gemeente het personenalarm niet vergoedt, kunt u het zelf aanschaffen. U moet dan alle kosten zelf betalen. Meer over personenalarmering leest u in ons artikel hierover.

 

Tip: Wacht altijd met de aanschaf van een apparaat totdat u goedkeuring heeft van uw zorgverzekeraar of gemeente.

 

Maaltijdservice tafeltje dekje

Sommige gemeenten vergoeden een tafeltje dekje maaltijdservice via de Wmo. Meestal gaat het niet om een volledige vergoeding, maar om een korting. U kunt bij het Wmo-loket van uw gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn.

 

Wijkverpleging

Wijkverpleging is verpleging en verzorging in uw eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege ziekte of een lichamelijke beperking. Voor wijkverpleging is geen verwijzing van de huisarts nodig. Een verzekerde kan zelf contact opnemen met een zorgaanbieder op het moment dat dat nodig is. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met de verzekerde welke zorg er nodig is en wie de zorg zal gaan leveren. Dit noemen we de indicatiestelling.

 

Mantelzorg

Wanneer iemand uit uw omgeving voor u zorgt en dit vrijwillig doet, heet dit mantelzorg. Het gaat dus om een familielid, een vriend of uw uw buurman of buurvrouw.

 

Betaalde en onbetaalde mantelzorg

Mantelzorg is meestal onbetaald. Maar sommige mantelzorgers krijgen wel een vergoeding. Die komt dan uit het persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is voor mensen die specifieke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een handicap of ouderdom. Een pgb aanvragen gaat via uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor in uw regio. Meer over mantelzorg en de eventuele vergoeding hiervoor leest u hier op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Thuiszorg

Thuiszorg is hulp aan huis die u kunt inschakelen als u bepaalde dingen zelf niet meer zo goed kunt. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld bij ziekte. Maar het kan ook langdurig zijn wanneer bepaalde taken simpelweg niet meer haalbaar zijn voor uzelf. Thuiszorg biedt vier vormen van hulp:

 

1. Hulp bij het huishouden

Bijvoorbeeld de woning schoonmaken, boodschappen doen en koken.

 

2. Hulp bij persoonlijke verzorging

Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, douchen en aankleden.

 

3. Hulp bij verpleging

Bijvoorbeeld hulp bij medicijngebruik en wondverzorging.

 

4. Begeleiding bij zelfredzaamheid

Bijvoorbeeld hulp bij het rondkomen met geld of hulp om de dag in te delen.

 

Taxivervoer

Wanneer u eens een dagje buiten uw eigen regio wilt gaan voor een dagje uit of om bijvoorbeeld familie te bezoeken dan is taxidienst Valys misschien wel iets voor u. Valys is een taxidienst voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Valys werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt al gebruik van deze dienst maken wanneer u verder wilt reizen dan 5 OV-zones of 25 kilometer vanaf uw woonadres. Alle informatie over deze dienst leest u in ons artikel hierover.

Veel gestelde vragen

 

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u zorg krijgt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt.

 • De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, woningaanpassingen en sommige hulpmiddelen.
 • De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis) en voor sommige hulpmiddelen.
 • Heeft u blijvend (dus levenslang) 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan voldoet u misschien aan de voorwaarden van de Wlz. In dat geval is het zorgkantoor verantwoordelijk voor uw zorg.

 

Is een pgb hetzelfde als de Wlz?

Nee, een pgb is de vorm die u kiest om de zorg zelf in te kunnen kopen en de Wlz kent net als de Wmo en de Zvw de mogelijkheid om zorg in te kopen met een pgb. Er zijn echter verschillen. De Wlz is een levenslange toekenning, die tussentijds niet verlengd hoeft te worden. Landelijk gelden dezelfde bedragen.

 

Wat mag uit een pgb of Wlz betaald worden?

Het budget staat bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Betalingen worden door de SVB gedaan. Bij de start van het pgb is een goedgekeurde zorgovereenkomst mét zorgbeschrijving nodig. Het gaat om: 

 • persoonlijke verzorging
 • verpleging
 • individuele begeleiding
 • hulp in de huishouding
 • dagbesteding
 • logeeropvang

 

Bronnen:

Wekelijks de beste tips en adviezen in uw mail?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt dan ieder vrijdag onze nieuwsbrief waarin we u tips en advies geven om gezellig en veilig in uw eigen huis te blijven wonen. 

 

Daarnaast ontvangt u gratis ons E-book over vergoedingen voor hulpmiddelen! De link hiervoor krijgt u per mail toegestuurd.

 

Heb ik recht op een vergoeding van mijn hulpmiddel of woningaanpassing?